คำคุณศัพท์ adjective คืออะไร คำไหนใช้บ่อย

คำคุณศัพท์ adjective คือ คำที่ใช้ขยายคำนามครับ หมายความว่าเป็นคำที่อธิบายลักษณะของคำนามว่าเป็นเช่นไร เช่น สูง ต่ำ ดำ ขาว ยาว สั้น เป็นต้น

ปัญหาของภาษาไทยกับภาษาอังกฤษในเรื่องคำคุณศัพท์ก็คือว่า ภาษาไทยนั้น คำคุณศัพท์จะวางไว้หลังคำนามเลย เช่น

แมวผอม  หมาอ้วน  รถใหญ่  บ้านแพง เป็นต้น

ส่วนภาษาัอังกฤษนั้น จะวางไว้ข้างน้า ซึ่งตรงข้ามกัน เช่น

a thin cat  ผอม  แมว ก็คือ แมวผอมนั่นเอง

a fat dog  อ้วน   หมา  ก็ืคือ หมาอ้วนนั่งเอง ซึ่งคำอื่น ๆ ก็คล้ายกัน

นอกจากนี้แล้ว คำคุณศัพท์ที่บรรยายลักษณะนามจะวางไว้หลัง v to be (is am are) ดูต้วอย่างทั้งสองแบบแล้วกัน

A cat is thin.  แมวตัวหนึ่งผอม  อันนี้ต้องการแค่บอกว่า แมวเป็นอย่างไร

A thin cat is cleaver. แมวผอมตัวอนึ่ง ฉลาด  อันนี้ต้องการบอกว่า แมวผอมเป็นอย่างไร สังเกตดูจะเห็นว่ามีคำคุณศัพท์ตั้งสองตัว

A house is big. บ้านหลังหนึ่ง ใหญ่

A big house is expensive. บ้านใหญ่หลังหนึ่ง แพง

A man is tall. ชายคนหนึ่งสูง

A tall man is smart and active. ชายสูงคนหนึ่ง หล่อและกระฉับกระเฉง

คำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อยมีอะไรบ้าง ดังนี้

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

S.

T.

U.

W.

Y.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

แสดงข้อคิดเห็นครับ

2 Responses to “คำคุณศัพท์ adjective คืออะไร คำไหนใช้บ่อย”

  1. teenoi on July 18th, 2011 4:38 am

    ขอบคูณครับบ

  2. Batt on January 17th, 2012 2:16 pm

    ขอบคุณมากๆคะ มีประโยช์นมากคะ

Leave a Reply