ข้อสอบ parts of speech

หลังจากได้ศึกษาเนื้อหา parts of speech มาแล้ว ลองมาทำข้อสอบดูซิครับ

part-of-speech

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

แสดงข้อคิดเห็นครับ

Leave a Reply